Λειτουργία Πρωτοδικείου Βόλου μέχρι 25-10-2021

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 206/2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Αφού λάβαμε υπόψη : α) τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 7 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988), όπως ισχύει, β) τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.: 61910/2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 4674/8.10.2021, των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, γ) την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Βόλου και δ) την υπ’ αριθμ. 151/8.10.2020 πράξη μας [“Σχέδιο Δράσης” για τον περιορισμό του κορωνοϊού Sars-Cov-2 (COVID-19)].
ΟΡΙΖΟΥΜΕ τα εξής για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06.01 έως τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Βόλου:
1) Κατά την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι και οι πολίτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν:
(α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της παραπάνω ΚΥΑ, ή
(β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της παραπάνω ΚΥΑ, ή
(γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19 είτε με τη μέθοδο PCR,που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19 (RAPID TEST) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ.
Ταυτόχρονα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.
Δ) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των δικηγόρων, διαδίκων, κατηγορουμένων και μαρτύρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ, στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου στις κάτωθι περιπτώσεις:
Κατάθεση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα : α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα κλπ) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής.
Συζήτηση προσωρινής διαταγής, με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.
Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982.
Παράσταση πληρεξούσιων δικηγόρων, κατηγορούμενων και μαρτύρων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά υπό (α), (β) και (γ), καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου (οδός Ελ.Βενιζέλου) στο προσωπικό εταιρείας φύλαξης (security), που τα σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free Gr. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου θα ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.
Στους δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες που δεν είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος.
Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς εργαζομένους στο Πρωτοδικείο Βόλου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση των μόνιμων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δομές και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 3 (περ. Α παρ. 1 και 3 και περ. Γ) και 22 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. Οικ.55254/9.9.2021 (Β΄ 4187) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ε) Η είσοδος θα γίνεται από την κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, που βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου.
ΣΤ) Η είσοδος στα γραφεία των υπαλλήλων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βόλου θα γίνεται ανά ένα άτομο και μόνο ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, άλλως η εξυπηρέτηση μπορεί να πραγματοποιείται, εφόσον είναι εφικτό, από την είσοδο του γραφείου σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, έτσι ώστε να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον μεταξύ των προσώπων. Προτεραιότητα θα παραχωρείται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Προς αποφυγή συνωστισμού και εφόσον είναι εφικτό, οι δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βόλου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο της Γραμματείας και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο για την ώρα προσέλευσης. Ομοίως, η συνεννόηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βόλου μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, που θα γίνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων μπορούν να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα : 1) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας (μη πτώχευσης κλπ) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin ή από τη σελίδα του gov.gr επιλογή Λοιπά Πρωτοδικεία και για πιστοποιητικά και έκδοση αντιγράφων που αφορούν σε σωματεία και Α.Μ.Κ.Ε. (Γραφείο 2): στο τηλέφωνο 24210-32480 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση protvolouarxeio@gmail.com. 2) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων μέχρι το έτος 2015, την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων μέχρι έτος 2009, διαθήκες και αποδοχή κληρονομιάς (ο θάνατος μέχρι 28-02-2013) κλπ, καθώς και καταστατικών εταιρειών (γραφείο 8): στο τηλέφωνο 2421039974 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση protvolouarxeio@gmail.com. 3) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση πολιτικών υποθέσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την έκδοση πιστοποιητικών προσβολής κληρονομικού δικαιώματος και κύρους διαθήκης, κύρους αρχαιρεσιών, μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2009 έως και σήμερακλπ (γραφεία 5-7): στα τηλέφωνα 2421039641 & 2421028260 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση volosprotpolitiko@gmail.com. 4) Για έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν αναγκαστική διαχείριση, μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά διαταγών πληρωμής κ.λ.π. και οτιδήποτε αφορά υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, ειδικής διαδικασίας (μισθώσεις και ανακοπές) και εργατικών (γραφεία 3-4): στα τηλέφωνα 2421034859 & 2421039640 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση vol.asfal@gmail.com. 5) Για το ποινικό Τμήμα : α) Εκκαθάριση ποινών κλπ: στα τηλέφωνα 2421039934 & 2421031506, β) Βουλεύματα, ΜΟΔ: στο τηλέφωνο 2421029331 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση volosprotpoiniko@gmail.com, γ) Ποινικές έδρες και για την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση ποινικών υποθέσεων και για την έκδοση ποινικών αποφάσεων μετά το 2015 μέχρι και σήμερα, στο τηλέφωνο 2421032481 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση poinikot@gmail.com. Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί αντίγραφα ή πιστοποιητικά κάθε είδους κανονικά. Εκθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων συντάσσονται κανονικά.
Ζ) Αιτήσεις νομικής βοήθειας μπορούν να κατατίθενται μέχρι ώρα 12.30΄, εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίο να κατατεθούν την ίδια ημέρα και μετά τις 12.30΄, το οποίο θα αποφασίζει ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.
Η) Η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, γραμματείς, δικαστικούς επιμελητές, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς πολίτες, που εισέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, τις αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), τους διαδρόμους και όλους τους υπόλοιπους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο πρόσωπο που αρνείται να φορέσει προστατευτική μάσκα και θα ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας για την άμεση απομάκρυνσή του από τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.
Συνιστάται σε όλους όσους εισέρχονται να χρησιμοποιούν τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που είναι διαθέσιμα στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Με ευθύνη της Συντονίστριας Διαχείρισης διασφαλίζεται η διαρκής τροφοδοσία των συσκευών αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων.
Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου και όσοι ευρίσκονται στους χώρους του πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον από τα άλλα πρόσωπα.
Θ) Ορίζεται ως ανώτατο όριο παρευρισκομένων εντός των αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο αριθμός των δεκαπέντε (15) ατόμων και για τα γραφεία συνεδριάσεων πολιτικών υποθέσεων ο αριθμός των οκτώ (8) ατόμων. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στις αίθουσες εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία στις παραπάνω αναφερόμενες δίκες.
Ι) Κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα θα κρίνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Βόλος, 11 Οκτωβρίου 2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Δημήτριος Βασιλόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών