Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Απριλίου των Α και Β πολιτικών τμημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 97 / 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Αφού λάβαμε υπόψη: α) τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 2 ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/2021 τεύχος πρώτο) περί αυτεπάγγελτου προσδιορισμού των υποθέσεων οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, β) τη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4792/9.4.2021, σύμφωνα με την οποία οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος, που λήγει στις 15.9.2021, αρχίζουν την 1.7.2021 και λήγουν την στις 31.8.2021, και γ) την υπ’ αριθμ. 88 /29.4.2021 πράξη μας περί ορισμού δικασίμων κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2021

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Νέες δικασίμους των ακόλουθων υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τις δικασίμους του Απριλίου 2021, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ανά διαδικασία και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ως εξής:

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ ΚΛΠ)

Νέες δικάσιμοι των υποθέσεων της δικασίμου της 6-4-2021 ορίζονται οι εξής : α) των με αριθ. καταθ. 19/2020, 20/2020, και 107/2019 ορίζεται αυτή της 14-9-2021, β) της με αριθ. καταθ. 79/2019 ορίζεται αυτή της 12-10-2021 (εκδίκαση με συναφή 11/2020) και γ) των με αριθ. καταθ. 55/2020 και 116/2019 ορίζεται αυτή της 1-6-2021 (εκδίκαση με συναφή 181/2018) .

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Νέα δικάσιμος των υποθέσεων της δικασίμου της 6-4-2021 και συγκεκριμένα των με αριθ. καταθ. 9/2021, 28/2020, 41/2020, 53/2020, 10/2020, 71/2020, 72/2020, 37/2020, 40/2020, 46/2020, 45/2020, 49/2020, 51/2020, 55/2020, 56/2020 και 15/2021 ορίζεται αυτή της 1-6-2021 .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Νέα δικάσιμος των υποθέσεων της δικασίμου 6-4-2021 και συγκεκριμένα των με αριθ. καταθ. 23/2021, 36/2021, 43/2021, 53/2021, 54/2021, 59/2021, 172/2020, 173/2020, 277/2020, 276/2020, 8/2020, 170/2020, 31/2021, 272/2020, 241/2020, 5/2021, 7/2021, 8/2021 ορίζεται αυτή της 1-6-2021.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Νέες δικάσιμοι των υποθέσεων της δικασίμου 13-4-2021 οριζονται οι εξής: α) των με αρ. καταθ, 120/19, 68/19, 10/21 και 9/21 ορίζεται αυτή της 25-5-2021, β) των με αριθ. καταθ. 107/19, 45/20 και 1/21 ορίζεται αυτή της 8-6-2021 και γ) των με αριθμ.καταθ. 29/20,7/20,33/20 και 95 /20 ορίζεται αυτή της 7-9-2021.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Νέα δικάσιμος των υποθέσεων της δικασίμου 13-4-2021 και συγκεκριμένα των με αριθ. καταθ. 71/2020, 117/2020, 26/2020, 28/2020, 117/2019, 152/2019, 162/2019, 163/2019, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 42/2020, 43/2020, 40/2020, 45/2020, 46/2020, 47/2020, 48/2020, 53/2020, 57/2019, 103/2019 και 171/2019 ορίζεται αυτή της 7-9-2021.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Νέα δικάσιμος των υποθέσεων της δικασίμου 20-4-2021 και συγκεκριμένα των της με αριθ. καταθ. 7/2020, 10/2021, 16/2021, 18/2021, 17/2021 ορίζεται αυτή της 18-5-2021 .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Νέες δικάσιμοι των υποθέσεων της δικασίμου 20-4-2021 ορίζονται οι εξής: α) των με αριθ. καταθ. 40/2021, 74/2021, 84/2021 ορίζεται αυτή της 1-6-2021 και β) της με αριθ. καταθ. 2/2021 (ΟΚΧΕ) ορίζεται αυτή της 18-05-2021.

Ώρα έναρξης συζήτησης των υποθέσεων ορίζεται για τις υποθέσεις της Εκουσίας Μονομελούς η 11 π.μ. και για τις λοιπές υποθέσεις η 09.00 π.μ.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Bόλος, 10 Μαΐου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ