πλαίσιο διεξαγωγής των εργασιών του Πρωτοδικείου Βόλου για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ.Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 82/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Αφού λάβαμε υπόψη : α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 7 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988), όπως ισχύει, β) την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1558/17.4.2021 τεύχος δεύτερο) των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ.Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. α και παρ. 1Β στοιχ. 4 του πίνακα (της παρ. 1Β) και του άρθρου 14, γ) την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Βόλου και δ) την υπ’ αριθμ. 151/8-10-2020 πράξη μας [“Σχέδιο Δράσης” για τον περιορισμό του κορωνοϊού Sars-Cov-2 (COVID-19)].

ΟΡΙΖΟΥΜΕ το πλαίσιο διεξαγωγής των εργασιών του Πρωτοδικείου Βόλου για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ.Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του, ως εξής:

Α. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Β. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την εφαρμογή της περ. Α :

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α΄ βαθμού οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

β) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον του Εφετείου που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων.

γ) Οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο,

δ) Οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο,

ε) Οι δίκες διατροφών από τον νόμο, επιμέλειας και επικοινωνίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο,

στ) Οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

ζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά το άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

  • Στις υποπερ. β, γ, ε, στ και ζ υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων.

η) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ένορκων βεβαιώσεων. Ειδικώς και κατ’ εξαίρεση στις δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ), την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας (803 παρ. 3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Στην υποπερίπτωση η΄ πρώτο εδάφιο, την προτεραία της δικασίμου και έως τη 12η μεσημβρινή, λαμβάνει χώρα έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση volosprotpolitiko@gmail.com, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Στη σχετική δήλωση πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: η δικάσιμος, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, ο αριθμός έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης, τα ονόματα των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξούσιων δικηγόρων. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει την παραπάνω δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και διαδίκων. Οι παραπάνω δηλώσεις σημειώνονται αμέσως με την επιμέλεια του Γραμματέα του οικείου Τμήματος του Πρωτοδικείου στο πινάκιο που τηρείται ή, εφόσον δεν τηρείται πινάκιο, θα γίνεται σχετική σημείωση από τον Γραμματέα στη σχετική δικογραφία της κάθε υπόθεσης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η άνω δήλωση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, η υπόθεση αποσύρεται και δεν συζητείται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος. Κατάσταση των υποθέσεων που θα συζητούνται κατόπιν των ανωτέρω θα κοινοποιείται την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου προς ενημέρωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων.

Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις προαναφερόμενες υποπεριπτώσεις Ββ΄ έως και Βη΄ υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021.

θ) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δεύτερου βαθμού, οι δίκες δεύτερου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες δεύτερου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ένορκων βεβαιώσεων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος.

ι) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

ια) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

ιβ) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) που αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφής με αυτές πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης που υπογράφηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 πριν τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτές πράξη.

ιγ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.

ιδ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

ιε) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.

ιστ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

ιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου.

ιη) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α΄ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

ιθ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

Γ. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου.

Δ. Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου Βόλου θα λειτουργεί κανονικά με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε Τμήματος σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η είσοδος σε κάθε γραφείο υπαλλήλων θα γίνεται ανά ένα άτομο και μόνο ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, άλλως η εξυπηρέτηση μπορεί να πραγματοποιείται, εφόσον είναι εφικτό, από την είσοδο του γραφείου σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, έτσι ώστε να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον μεταξύ των προσώπων. Προτεραιότητα θα παραχωρείται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Συνιστάται, προς αποφυγή συνωστισμού και εφόσον είναι εφικτό, η προσέλευση των δικηγόρων στα γραφεία των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου να γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο της Γραμματείας και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο για την ώρα προσέλευσης. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βόλου μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, που θα γίνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων μπορούν να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα : Α) Για έκδοση πιστοποιητικών περί μη πτωχεύσεως κλπ. και για πιστοποιητικά και έκδοση αντιγράφων που αφορούν σε σωματεία και Α.Μ.Κ.Ε. (Γραφείο 2): στο τηλέφωνο 24210-32480 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση protvolouarxeio@gmail.com. Β) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων μέχρι το έτος 2015, την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων μέχρι έτος 2009, διαθήκες και αποδοχή κληρονομιάς (ο θάνατος μέχρι 28-02-2013) κλπ, καθώς και καταστατικών εταιρειών (γραφείο 8): στο τηλέφωνο 2421039974 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση protvolouarxeio@gmail.com. Γ) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση πολιτικών υποθέσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την έκδοση πιστοποιητικών προσβολής κληρονομικού δικαιώματος και κύρους διαθήκης, κύρους αρχαιρεσιών κλπ (γραφεία 5-7): στα τηλέφωνα 2421039641 & 2421028260 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση volosprotpolitiko@gmail.com. Δ) Για έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2009 έως και σήμερα και για υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα και ειδική διαδικασία (μισθώσεις και ανακοπές) και εργατικά (γραφεία 3-4): στα τηλέφωνα 2421034859 & 2421039640 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση vol.asfal@gmail.com. Ε) Για το ποινικό Τμήμα : α) Εκκαθάριση ποινών κλπ: στα τηλέφωνα 2421039934 & 2421031506, β) Βουλεύματα, ΜΟΔ: στο τηλέφωνο 2421029331 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση volosprotpoiniko@gmail.com, γ) Ποινικές έδρες και για την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση ποινικών υποθέσεων και για την έκδοση ποινικών αποφάσεων μετά το 2015 μέχρι και σήμερα, στο τηλέφωνο 2421032481 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση poinikot@gmail.com. Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί αντίγραφα ή πιστοποιητικά κάθε είδους κανονικά, αν πρόκειται για υποθέσεις που εκδικάζονται στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων. Εκθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων συντάσσονται κανονικά.

Ε. Επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Απόδοσης χρήσης μισθίου, για μέγιστο αριθμό αιτήσεων δύο (2) ανά υπογράφοντα δικηγόρο. Η κατάθεση θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο της Γραμματείας και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο για την ώρα προσέλευσης.

ΣΤ. Αιτήσεις προτίμησης για κατάθεση δικογράφων θα υποβάλλονται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα ή φαξ και προσέλευση του δικηγόρου θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον ήθελε κριθεί απαραίτητη η παρουσία του από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Ζ. Αιτήματα νομικής βοήθειας θα εξετάζονται μόνο σε περίπτωση υποθέσεων που έχουν ήδη προσδιορισθεί προς εκδίκαση και πρόκειται να εκδικασθούν ή προς αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, τα οποία θα κρίνει ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Η. Ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, γραμματείς, δικαστικούς επιμελητές, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς πολίτες, που εισέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, τις αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), τους διαδρόμους και όλους τους υπόλοιπους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο πρόσωπο που αρνείται να φορέσει προστατευτική μάσκα και θα ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας για την άμεση απομάκρυνσή του από τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.

Θ. Συνιστάται σε όλους τους εισερχομένους να χρησιμοποιούν τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που είναι διαθέσιμα στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Με ευθύνη της Συντονίστριας Διαχείρισης διασφαλίζεται η διαρκής τροφοδοσία των συσκευών αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων.

Ι. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου και όσοι ευρίσκονται στους χώρους του πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον από τα άλλα πρόσωπα.

ΙΑ. Ορίζεται ως ανώτατο όριο παρευρισκομένων εντός των αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο αριθμός των δεκαπέντε (15) ατόμων και για τα γραφεία συνεδριάσεων πολιτικών υποθέσεων ο αριθμός των οκτώ (8) ατόμων. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στις αίθουσες εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

ΙΒ. Κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα θα κρίνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Βόλος, 19 Απριλίου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Πρόεδρος Πρωτοδικών