ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 11-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                    

                                                                                      Βόλος, 4-1-2021

                                                                                                      Αρ. Πρωτ.:3

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο

Ταχ. Κωδ. : 38221 Βόλος

Πληροφ. : Αιμιλία Παπαδήμου

Τηλ. : 2421023634

Φαξ: 2421023632

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 1/2-1-2021 τ. 2ο της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00, η λειτουργία του Πρωτοδικείου Βόλου και της Γραμματείας του θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 189/14-12-2020 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Βόλου Προέδρου Πρωτοδικών, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

Βολος 4-1-2021

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Βόλου

Δημήτριος Βασιλόπουλος