ΕΠΑΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 158 παρ. 1 ν. 4764/23-12-2020 (ΦΕΚ 256 τεύχος πρώτο) περί αυτεπάγγελτου προσδιορισμού των υποθέσεων οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Νέες δικασίμους των ακόλουθων υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τις δικασίμους της 1-12-2020 και της 8-12-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ανά διαδικασία και αριθμό κατάθεσης δικογράφου :

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Νέα δικάσιμος των με αριθμ. κατάθεσης 82/20, 84/20, 15/20, 17/20, 13/20, 78/19, 79/19, 108/19, 123/19, 124/19, 8/20, 44/20, 36/20, 37/20, 47/20, 75/20, 76/20, 83/20 υποθέσεων της δικασίμου 1-12-2020 ορίζεται αυτή της 23ης Φεβρουαρίου 2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Νέα δικάσιμος των με αριθ. καταθ. 5/19, 5/20, 6/20 υποθέσεων της δικασίμου 1-12-2020 ορίζεται αυτή της 26ης Ιανουαρίου 2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Νέα δικάσιμος των με αριθ. καταθ. 6/17, 144/17, 61/18, 70/18, 117/18, 145/18, 146/18, 152/18, 181/19 υποθέσεων της δικασίμου 1-12-2020 ορίζεται αυτή της 25ης Μαΐου 2021.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Νέα δικάσιμος των με αριθ. καταθ. 21/19, 75/19, 135/19, 218/19, 17/20, 16/20, 22/20, 23/20, 35/20, 49/20, 50/20, 52/20, 54/20, 55/20, 57/20, 58/20, 59/20, 61/20, 62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 69/20,96/20, 109/2020 υποθέσεων της δικασίμου 1-12-2020 ορίζεται αυτή της 11ης Μαΐου 2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Νέα δικάσιμος των με αριθ. καταθ. 233/2020, 236/2020, 238/2020, 125/2020, 237/2020, 256/2020, 114/2020, 258/2020, 268/2020, 279/2020, 274/2020, 273/2020, 272/2020 υποθέσεων της δικασίμου της 8-12-2020 ορίζεται αυτή της 2ας Φεβρουαρίου 2021.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Νέα δικάσιμος των με αριθ. καταθ. 40/2019, 1/2020, 63/2020, 67/2020, 68/2020, 69/2020 υποθέσεων της δικασίμου της 8ης Δεκεμβρίου 2020 ορίζεται αυτή της 16ης Φεβρουαρίου 2021.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ ΚΛΠ)

Νέα δικάσιμος των με αριθ. καταθ. 73/20, 51/19, 126/19, 84/20, 83/20, 85/20, 86/20, 89/20, 90/20, 91/20, 92/20, 93/20, 94/20, 95/20, 96/20, 97/20, 109/20 υποθέσεων της δικασίμου της 8ης Δεκεμβρίου 2020 ορίζεται αυτή της 18ης Μαΐου 2021.

Ώρα έναρξης συζήτησης των υποθέσεων ορίζεται για τις υποθέσεις της Εκουσίας Μονομελούς η 11 π.μ. και για τις λοιπές υποθέσεις η 09.00 π.μ.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο – έκθεμα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

ΒΟΛΟΣ 4-1-2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ