Λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1)Τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4899/6.11.2020, για «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
2)Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.. 20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:”Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
Ανακοινώνουμε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και 30-11-2020

Ειδικότερα:
Α. Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Βόλου και του Μονομελούς Πλημ/κείου Βόλου από 9-11-2020 έως και 30-11-2020. Οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί που συμμετέχουν στην σύνθεση ποινικού δικαστηρίου, του οποίου οι δίκες αναστέλλονται, μεριμνούν σε συνεργασία με τον αρμόδιο δικαστικό υπάλληλο του αντίστοιχου Τμήματος, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη μέρα της δικασίμου της οποίας αναστέλλεται κατά τα προεκτεθέντα η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων, ώστε να γνωστοποιείται στο κοινό η εν λόγω αναστολή εκδίκασης των υποθέσεων.
Εξαιρούνται της αναστολής: 1) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021.Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
2)Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
3) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στην περ. 1 του παρόντος,
4)η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
Β. Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου
Γ. Η λειτουργία της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου περιορίζεται στο αναγκαίο προσωπικό για την διεκπεραίωση των περιπτώσεων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (ιδίως: αυτόφωρα εγκλήματα, αιτήσεις που αφορούν κρατούμενους, συνοδείες στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ενταλμάτων σύλληψης).
Δ. Για την ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19: 1)η εξυπηρέτηση κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (βλ. Παρακάτω τηλέφωνα), 2]πρέπει να τηρείται η απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5μ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Γραφείο 1 Τριμελές : 24210 39103
Γραφείο 4 Γραμματεία: 2421039181
Γραφείο 5 Μηνύσεων: 2421039184
Γραφείο 8 Φυγοποίνων-Εκτέλεσης:2421039113
Γραφείο 9 Κατηγορητηρίων: 2421022772
Γραφείο 10 Μονομελές: 2421022772
Γραφείο Ποινικού Μητρώου: 2421022235