ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 172/2020

Αριθμός Πράξης 172 /2020

Ο Δικαστής που διευθύνει το Δικαστήριο

Αφού λάβαμε υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 και 7 περ. α΄ στοιχ. δδ΄ και περ. γ΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίου», όπως ισχύει

2) Τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ.69863 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4829/2-11-2020, για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

3) Τη με αριθμό 151/8-10-2020 πράξη μας [“Σχέδιο Δράσης” για τον περιορισμό του κορωνοϊού SarsCov-2 (COVID-19)]

4) Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Βόλου, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου από όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, γραμματείς, δικαστικούς επιμελητές, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς πολίτες, που εισέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, τις αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), τους διαδρόμους και όλους τους υπόλοιπους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Ως ασπίδα προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου νοείται όχι η ασπίδα που καλύπτει μερικώς το πρόσωπο αλλά προσφέρει πλήρη κάλυψη αυτού. Ασπίδες που καλύπτουν μερικώς το πρόσωπο ή μόνο το στόμα και τη μύτη αποκλείονται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο πρόσωπο που αρνείται να φορέσει προστατευτική μάσκα ή ασπίδα προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου και θα ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας για την άμεση απομάκρυνσή του από τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.

2) Συνιστάται σε όλους τους εισερχομένους να χρησιμοποιούν τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που είναι διαθέσιμα στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Με ευθύνη της Συντονίστριας Διαχείρισης διασφαλίζεται η διαρκής τροφοδοσία των συσκευών αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων.

3) Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου και όσοι ευρίσκονται στους χώρους του πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον από τα άλλα πρόσωπα.

4) Ορίζεται ως ανώτατο όριο παρευρισκομένων εντός των αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο αριθμός των δεκαπέντε (15) ατόμων και για τα γραφεία συνεδριάσεων πολιτικών υποθέσεων ο αριθμός των οκτώ (8) ατόμων. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων εντός των αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που ο χρόνος της παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 30.6.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2021 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

5) Ορίζεται ότι η είσοδος σε κάθε γραφείο των υπαλλήλων θα γίνεται ανά ένα άτομο και μόνο ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο ή η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται από την είσοδο του γραφείου σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, έτσι ώστε να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον μεταξύ των προσώπων, και θα παραχωρείται προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Συνιστάται στους πολίτες να προσέρχονται στα γραφεία έκδοσης πιστοποιητικών και αρχείου του Πρωτοδικείου Βόλου κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, που θα γίνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνιστάται στους δικηγόρους, εφόσον είναι εφικτό, να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, που θα γίνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων μπορούν να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα :

Α) Για έκδοση πιστοποιητικών μη πτώχευσης κλπ. και για πιστοποιητικά και έκδοση αντιγράφων που αφορούν σε σωματεία και Α.Μ.Κ.Ε. (Γραφείο 2): στο τηλέφωνο 24210-32480 και ηλεκτρονική διεύθυνση protvolouarxeio@gmail.com

Β) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων μέχρι το έτος 2015, την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν σε τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων μέχρι έτος 2009, σε διαθήκες και αποδοχή κληρονομιάς (ο θάνατος μέχρι 28-02-2013) κλπ, καθώς και καταστατικών εταιρειών (γραφείο 8): στο τηλέφωνο 2421039974 και ηλεκτρονική διεύθυνση protvolouarxeio@gmail.com

Γ) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση πολιτικών υποθέσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την έκδοση πιστοποιητικών προσβολής κληρονομικού δικαιώματος και κύρους διαθήκης, κύρους αρχαιρεσιών κλπ (γραφεία 5-7): στα τηλέφωνα 2421039641 & 2421028260 και ηλεκτρονική διεύθυνση volosprotpolitiko@gmail.com

Δ) Για έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν σε τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2009 έως και σήμερα και για υποθέσεις που αφορούν σε ασφαλιστικά μέτρα και στην ειδική διαδικασία (μισθώσεις και ανακοπές) και εργατικά (γραφεία 3-4): στα τηλέφωνα 2421034859 & 2421039640 και ηλεκτρονική διεύθυνση vol.asfal@gmail.com

Ε) Για το ποινικό Τμήμα : α) Εκκαθάριση ποινών κλπ: στα τηλέφωνα 2421039934 & 2421031506, β) Βουλεύματα, ΜΟΔ: στο τηλεφωνο 2421029331 και ηλεκτρονική διεύθυνση volosprotpoiniko@gmail.com, γ) Ποινικές έδρες και για την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση ποινικών υποθέσεων και για την έκδοση ποινικών αποφάσεων μετά το 2015 μέχρι και σήμερα, στο τηλέφωνο 2421032481 και ηλεκτρονική διεύθυνση poinikot@gmail.com

6) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, λόγω των τοπικών επιδημιολογικών συνθηκών και του φόρτου εργασίας συγκεκριμένων γραφείων της Υπηρεσίας, η Γραμματεία του Πρωτοδικείου θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι λεπτομέρειες του νέου τρόπου λειτουργίας θα ορίζονται με Πράξη του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Βόλου, πράξη που θα τοιχοκολλείται στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου και θα κοινοποιείται στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου.

Βόλος, 3-11-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Πρόεδρος Πρωτοδικών