Πράξη της Διευθυνουσας το πρωτοδικείο Βόλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η 56 /2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.
β) Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν. 4684/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσηµειώσεως υποθήκης γίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ήτοι µε συζήτηση, που διεξάγεται εγγράφως και τους διαδίκους να παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 242 του Κ.Πολ.Δ.
γ) Το άρθρο Τέταρτο της µε αριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άµυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1857/15-5-2020), µε την οποία επιβάλλεται το µέτρο της – προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16 Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020,
δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Βόλου με δεδομένο την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των γραμματειών του Δικαστηρίου και της διατήρησης αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Ορίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2020:

Α) Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
Εξαιρούνται: οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
Β) Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί τόσο για υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, όσο και για υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης και δεν εκδικάστηκαν, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει και τη νέα διάρκεια της. Επίσης γίνεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, που θα προσδιοριστούν και θα εξεταστούν κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Ομοίως, θα κρίνονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας οι αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρθρο 2 Ν. 3226/2004). Η συζήτηση των αιτήσεων για τη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση προσημείωση υποθήκης θα εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 17 παρ.2 του Ν. 4684/2020 και κατά τα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση. Επιτρέπεται, η κατάθεση κλήσης για επαναφορά προς συζήτηση των αιτήσεων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, η συζήτηση των οποίων είχε ματαιωθεί λόγω της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου κατά τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, καθώς και νέες αιτήσεις με το ανωτέρω αντικείμενο.
Γ) Από 19 Μαΐου 2020 έως και τουλάχιστον 31 Μαΐου 2010, θα επιτρέπεται: α) η κατάθεση δικογράφων τακτικής διαδικασίας, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών ( εργατικών, αυτοκινήτων, μισθώσεων), γαμικών διαφορών, διατροφών και διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων, ανακοπών και διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, β) η κατάθεση αιτήσεων παντός είδους ασφαλιστικών μέτρων και γ) η κατάθεση κλήσεων για επανασυζήτηση αγωγής/ αίτησης που ματαιώθηκε καθώς και τα δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα.
Για την κατάθεση δικογράφων απαιτείται: φάκελος, στον οποίο θα περιέχονται τα απαραίτητα έγγραφα, ήτοι ι. Για εισαγωγικό δικόγραφο:
– Φάκελος δικογραφίας {πλήρως συµπληρωµένος στο εξώφυλλο µε τα στοιχεία διαδίκων, τη διαδικασία (π.χ. «Τακτική»).
– Πρωτότυπο δικόγραφο υπογεγραμμένο για το φάκελο
– Ένα (1) απλό αντίγραφο δικογράφου
– Αντίγραφα δικογράφου προς επικύρωση με τα απαιτούμενα ένσημα (ΤΑΧΔΙΚ 2 ευρώ)
– Γραμμάτιο Προείσπραξης του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου.
ίί. Για κατάθεση κλήσης υπόθεσης η συζήτηση της οποίας ματαιώθηκε απαιτείται εκτός από τα παραπάνω και απλό αντίγραφο του κατατεθειμένου εισαγωγικού δικογράφου.
Η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται από ώρα 08:30 έως ώρα 13.30 με

τηλεφωνικό ραντεβού στις αντίστοιχες γραμματείες των τμημάτων

δηλώνοντας τον αριθμό των δικογράφων που θα κατατεθούν ως

ακολούθως:
Για τις διαδικασίες του τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων και Ειδικών
διαδικασιών στο γραφείο επιμελητών –Βιβλιοθήκη του Πρωτοδικείου Βόλου-1ος όροφος

2)Για τις διαδικασίες του Πολιτικού Τμήματος και συγκεκριμένα Τακτική Μονομελούς και Πολυμελούς Νέος Κώδικας και Παλιός Κώδικας στο γραφείο νούμερο 5 (προσδιορισμού πολιτικών υποθέσεων_Πρωτοδικείου Βόλου 1ος όροφος
Και 3) Για τις λοιπές διαδικασίες Πολιτικού Τμήματος (Αυτοκίνητων, Διατροφών Γαμικών Διαφορών, Εφέσεων, Εκουσίας Πολυμελούς Και Μονομελούς)στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείο 1ος όροφος
– Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ των επικυρωµένων αντιγράφων των δικογράφων που θα φέρουν και την έκθεση κατάθεσης, δεν θα γίνεται την ίδια ημέρα ( της κατάθεσης). Κατόπιν της σύνταξης έκθεσης κατάθεσης και την επικύρωση των σχετικών αντιγράφων από τη γραµµατεία του Πρωτοδικείου, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι που υπογράφουν το δικόγραφο ή οι ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες εξ αυτών, θα παραλαµβάνουν τα επικυρωµένα αντίγραφα 2 ημέρες μετά την κατάθεση, αφού υπογράψουν τη σχετική έκθεση κατάθεσης δικογράφου.
Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ υποθέσεων που µαταιώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής (13-3-2020 και εφεξής), που αφορούν υποθέσεις νέου κώδικα Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς ,καθόσον αυτές θα προσδιορίζονται οίκοθεν.
Δ)Η έκδοση παντός είδους πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Βόλου θα πραγματοποιείται με την αποστολή αντίστοιχης αίτησης με mail στην οποία θα αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας, στα ακόλουθα mail:
Για θέμα που αφορά στο τμήμα ασφαλιστικών μέτρων: vol.asfal@gmail.com
.Για θέμα που αφορά στο πολιτικό τμήμα: volosprotpolitiko@gmail.com
Για θέμα που αφορά στο ποινικό τμήμα: poinikot@gmail.com
Για θέμα που αφορά στο τμήμα αρχείου: protvolouarxeio@gmail.com
Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διοίκησης: volospro@otenet.gr

Η δε παραλαβή αυτών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης στο αντίστοιχο τμήμα.
Ε) Επί του παρόντος και µέχρι νεώτερης ανακοίνωσης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η κατάθεση των εξής δικογράφων:
– Άσκησης ενδίκων µέσων (Εφέσεις)
– Κατάθεσης Αίτησης Διαταγής Πληρωµής, Απόδοσης Χρήσης Μισθίου
– Κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας (20 ηµερών). Κλεισίµατα φακέλων που εκκρεµούν από συζητηθείσες προ της 13/3/2020 υποθέσεις όλων των διαδικασιών δεν θα πραγµατοποιηθούν έως νεώτερης ανακοίνωσης.
Στ) Θα γίνεται δημοσίευση αποφάσεων. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται σύμφωνα με τον τρόπο που έχει καθοριστεί.
Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης τυχόν προκύψει (άρθρο τέταρτο παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ, όπως λ.χ η έκδοση πιστοποιητικού) θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Ζ) Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις (κακουργήματα) που συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και για τα κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.1.2021. Θα γίνει η κατά νόμο κλήρωση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.
Θα δικάζονται οι υποθέσεις των αυτόφωρων Πλημμελημάτων, μόνο εάν κρατείται ο κατηγορούμενος με τις διατάξεις για την αυτόφωρη διαδικασία.
Επιτρέπεται από τους ανακριτές η διενέργεια πράξεων τακτικής ανάκρισης, εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας ( μάρκα, αντισηπτικό, ένας μάρτυρας ή κατηγορούμενος στο ανακριτικό γραφείο) .
Θα εκδίδονται μόνο τα βουλεύματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης) κατά την κρίση του αρμόδιου Προέδρου Πρωτοδικών.
Η) Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Βόλου, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που είναι τα εξής: Α) Χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους, τους διαδίκους και τους πολίτες. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες. Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).
Η παρούσα ισχύει από 19-5-2020
Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου.
Βόλος, 18 Μαΐου 2020
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βόλου