Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου

 

Οι πράξεις των διευθυνοντων τις δικαστικές υπηρεσίες της περιφέρειας του  Πρωτοδικείου Βόλου σύμφωνα με την καινούργια ΚΥΑ  της 15 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1857   θα εκδοθούν την Δευτέρα 18/5/2020 και θα ισχύουν από Τρίτη 19/5/2020. Επομένως για αυριο Δευτέρα 18/5/2020 θα ισχύει ό,τι ίσχυε με τις προηγούμενες πράξεις τους.

Η άποψη μας είναι πως ισχύει ότι αναφέρεται στις ΚΥΑ.
Και στην τελευταία αναφέρεται ότι :
“4. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.
Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.”
Κατά συνέπεια η Διοίκηση της κάθε Υπηρεσίας καθορίζει τι και πότε θα ξεκινήσει και με πόσο ποσοστό υπαλλήλων με δεδομένο ότι στο άρθρο 6 γίνεται παραπομπή στην από 12-3-2020 ΚΥΑ ως προς τον αριθμό και το ωράριο των προσερχόμενων υπαλλήλων
Εμείς θα συνεργαστούμε με όλους τους διευθύνοντες τις δικαστικές υπηρεσίες της περιφέρειας του πρωτοδικείου Βόλου με  αίτημα Την εξασφάλιση της ασφαλούς εργασίας , ελεγχόμενης προσέλευσης πολιτών και δικηγόρων και την μέριμνα για την καθαριότητα όλων των χώρων.

Βόλος 17-5-2020

Το ΔΣ του ΣΔΥ Βόλου