ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

πραξη για δικασίμους παράτασης δικ. ετους

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πράξη 52 /2020

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25-4-2020), το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ΄ της από 1-5-2020 (ΦΕΚ Α΄ 90/1-5-2020) ΠΝΠ και την παρ. ζ του αρθρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Πρωτοδικείου Βόλου,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Δικασίμους για το χρονικό διάστημα της παράτασης λειτουργίας των δικαστηρίων, για τα πολιτικές υποθέσεις του Πρωτοδικείου Βόλου στις παρακάτω ημερομηνίες:

2-7-2020 Τακτική Μονομελούς Νέος Κώδικας και Ασφαλιστικά Μέτρα

9-7-2020 Τακτική Μονομελούς Νέος Κώδικας και Ασφαλιστικά Μέτρα

3-9-2020 Τακτική Μονομελούς Νέος Κώδικας και Ασφαλιστικά Μέτρα

10-9-2020 Τακτική Μονομελούς Νέος Κώδικας και Ασφαλιστικά Μέτρα

7-7-2020 Εκουσία Μονομελούς

14-7-2020 Εκουσία Μονομελούς

1-9-2020 Εκουσία Μονομελούς

8-9-2020 Εκουσία Μονομελούς

Βόλος 7-5-2020

Η Δικαστής που διευθύνει το Δικαστήριο

Άννα Ρήγα

Πρόεδρος Πρωτοδικών