ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 13-3-2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                              ΒΟΛΟΣ  13-3-2020

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣ

  • ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
  • ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
  • ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
  • ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
  • ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Κύριοι Δικαστές και Εισαγγελείς σύμφωνα με

Α. την από 11-3-2020 ΠΝΠ με θέμα τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων  αντιμετώπισης των αρνητικών  συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 6 …..

Εκ περιτροπής εργασία- προσωπικό ασφαλείας

Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 

Β. Την από 12-3-2020 ΚΥΑ και συγκεκριμένα το άρθρο 3 με το οποίο ορίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ               ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΠΙΝΤΑΚΑ