ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 34 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΒΟΛΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΛΜΥΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟΤΑΤΟΝ

ΒΟΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμός    33  / 2019

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Άννα Ρήγα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία Μπούλδα – Πρωτοδίκη και Άννα Τσιλιγγιρίδη, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Αργυρώ Τσαλούχου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26 Ιουνίου 2019, με αντικείμενο την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού του Δήμου Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση ορίστηκε με τη με αριθμό 140/6-6-2019 πράξη της Προϊσταμένης του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 1, 2 και 4 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. Α’87/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4  Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018): « 1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις εκλογικές περιφέρειες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του δήμου ή της κοινότητας.  2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114), μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α` 231) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.  4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε κοινότητες». Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2: “Στους δήμους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου”. Κατά δε το άρθρο 43 παρ. 1 του ίδιου νόμου: “2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα”, ενώ κατά το άρθρο 44 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018)  ” 1. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 ανακηρύσσει με χωριστή πράξη: «α) τον επιτυχόντα ή τον συνδυασμό του δημάρχου και τους λοιπούς συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων με τους αναπληρωματικούς τους.» (όπως η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 64  Ν. 4604/2019 ΦΕΚ Α 50/26.3.2019). β) τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού και  γ) τους τακτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.». Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του N. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α 50/26.3.2019): «1. Στις εκλογές των δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και λοιποί συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32.  2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού ή αυτός που αναδείχτηκε νικητής στον Β΄ γύρο.». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1, 2, και 3 του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018) : ” 1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α` γύρο.  2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο. Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο. (Το προτελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 58  Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 50/26.3.2019). 3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από τον μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.». Κατά το άρθρο 34 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018): «Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:  1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στο συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων συνδυασμών, την έδρα δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλο τον δήμο. (Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε  με το άρθρο 60 παρ.1 Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 50/26.3.2019). 2. Αν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.  3. Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στο δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφόσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών. Κατά δε την παρ.5 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παρ.2 Ν.4604/2019 ΦΕΚ Α 50/26.3.2019 «5. Στη συνέχεια υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο του δήμου, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται ο συνδυασμός, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.». 6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους. 7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ` αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης. 8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και, επί όμοιων, από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στον συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην οικεία εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που, μετά την εξάντληση των συνδυασμών οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.». (η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 60 παρ.3 Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 50/26.3.2019). 9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας.». Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33  Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018: « 1. Στις εκλογές των συμβουλίων κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές για το συμβούλιο της κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο που προκύπτει αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.  Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.  2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της κοινότητας, οι σύμβουλοι της κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. 3. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 3 του ίδιου νόμου, όπως είχαν τροποποιηθεί με το άρθρο 35 Ν.4555/2018 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 62 παρ.1 Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 50/26.3.2019 : «1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, ανά εκλογική περιφέρεια, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των λοιπών συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες  Εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018 και περαιτέρω η παρ 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63  Ν.4604/2019, ΦΕΚ Α 50/26.3.2019: «1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. 4. Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφησε στην κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του Συμβουλίου της εν λόγω κοινότητας, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το άρθρο 79 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018.».

Στην προκείμενη περίπτωση, η κρινόμενη υπόθεση, η οποία αφορά στην επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019 στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παραδεκτά φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο προς εκδίκαση, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‑ Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Αλοννήσου με πληθυσμό 2.750 αποτελείται από μία Εκλογική Περιφέρεια, με 17 έδρες.

Με τη με αριθμό 5/2019 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, ανακηρύχθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, οι υποψήφιοι συνδυασμοί, που δηλώθηκαν έγκαιρα, για την εκλογή της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 προς ανάδειξη του δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού του Δήμου Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη νέα δημοτική περίοδο.

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί, που ανακηρύχθηκαν με την προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου αυτού είναι οι εξής:

Α’ «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ»

Β’ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ»

Γ’ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Από το οικείο πρακτικό που συντάχθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης αυτού έξω από το δικαστικό κατάστημα, προκύπτει ότι τα πρακτικά των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 του παραπάνω δήμου μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσμάτων των εκτέθηκαν επί (5) πέντε ημέρες στο κατάστημα του πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει, επομένως, νόμιμη περίπτωση, το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα των πιο πάνω εκλογών στον Δήμο αυτό και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού.

Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στον παραπάνω Δήμο είναι 1.869, από αυτούς ψήφισαν 1.207, βρέθηκαν 20 άκυρα ψηφοδέλτια και 7 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 27), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 1.180. Καθένας από τους προαναφερόμενους τρεις (3) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:

 

Α) Ο Συνδυασμός με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» 447 ψήφους, ήτοι ποσοστό 37,88%

Β) Ο Συνδυασμός με τον τίτλο «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» 376 ψήφους, ήτοι ποσοστό 31,86%

Γ) Ο Συνδυασμός με τον τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ» 357 ψήφους, ήτοι ποσοστό 30,25%

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 02/06/2019.

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιείται μεταξύ των Συνδυασμών Α’, Β’, ήτοι μεταξύ του συνδυασμού με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»  και του συνδυασμού με τον τίτλο «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ».

Ο Συνδυασμός Α’ με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 572 έγκυρα ψηφοδέλτια  και ο Συνδυασμός Β’ με τον τίτλο «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 530 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Ο Συνδυασμός Α‘ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 51,91% από τα 1.102 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 48,09% από τα 1.102 έγκυρα ψηφοδέλτια

Επομένως, επιτυχών συνδυασμός ανακηρύσσεται ο συνδυασμός με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» και Δήμαρχος του Δήμου Αλοννήσου ο Πέτρος Βαφίνης του Θεοδώρου, ενώ ο συνδυασμός με τον τίτλο «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» ανακηρύσσεται επιλαχών.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (1.180) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (17) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 17 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 70.

Α’) «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»  έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 447: 70 = 6 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 27 ψήφων

Β’) «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 376 : 70 = 5 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 26 ψήφων

Γ’) «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ»  έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 357 : 70 = 5 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7 ψήφων

Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 16 έδρες. Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι κατά μία λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του δημοτικού συμβουλίου η αδιάθετη έδρα με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των Συνδυασμών κατανέμεται στον Συνδυασμό με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο των 27 ψήφων. Συνακόλουθα η κατανομή των 17 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου έχει ως εξής:

Α’ Συνδυασμός «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»   έλαβε συνολικά 7 έδρες (6 + 1) του Δημοτικού Συμβουλίου

Β’ Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ»  έλαβε συνολικά 5 έδρες (5 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ’ Συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ»  έλαβε συνολικά 5 έδρες (5 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Με βάση τα ανωτέρω, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για τη διαπίστωση αφενός της εκλογικής δύναμης του καθενός συμμετέχοντος σ’ αυτές συνδυασμού, αφετέρου των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι σύμβουλοι και την κάτωθι αυτού πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού, κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι, που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς, με πρώτο κατά σειρά τον υποψήφιο δήμαρχο, όσον αφορά στον επιλαχόντα συνδυασμό. Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς, όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν, η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίω στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης (άρθρο 38 παρ. 3 Ν. 3852/2010), σύμφωνα με τα ταυτάριθμα πρακτικά του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν:

Ι) Τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί σύμβουλοι:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. Ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης.
 2. Ο ΣΚΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δεκαοκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
 3. Ο ΦΛΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
 4. Η ΑΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
 5. Ο ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα έναν (81) σταυρούς προτίμησης
 6. Η ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
 7. Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
 2. Η ΒΛΑΪΚΟΥ ΜΑΧΗ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
 3. Η ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
 4. Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
 5. Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
 6. Ο ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
 7. Η ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
 8. Η ΒΑΛΣΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
 9. Η ΔΗΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
 10. Ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
 11. Ο ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
 12. Ο ΒΛΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
 13. Ο ΑΓΑΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένδεκα (11) σταυρούς προτίμησης
 14. Ο ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ”.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.Ο Αναγνώστου Παναγιώτης του Γεωργίου που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.

 1. Ο Χλίβας Κωνσταντίνος του Νικηφόρου έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
 2. Ο Αθανασίου Γεώργιος του Χρήστου έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
 3. Η Θεοδώρου Χαρίκλεια του Νικολάου έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
 4. Η Κοντοστάθη – Δροσάκη Σπυριδούλα του Χρήστου έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. Η Αγάλλου Μοσχάνθη του Νικολάου έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
 2. Ο Στέλλας Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
 3. Ο Μαλαματένιας Βάϊος του Θεοδώρου έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
 4. Ο Μαλαματένιος Γεώργιος του Νικολάου έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
 5. Ο Καλογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
 6. Ο Καρούτσος Ευάγγελος του Αθανασίου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 7. Ο Αθανασίου Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
 8. Η Μαλαματένιου Ιωάννα του Γεωργίου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
 9. Ο Σμυρναίος Φίλιππος του Χαραλάμπους έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
 10. Ο Μαλαματένιας Άγγελος του Σπυρίδωνος έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
 11. Ο Ουρανίτσας Ιωάννης του Δημητρίου έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
 12. Η Ουρανίτσα Φρειδερίκη του Δημητρίου έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
 13. Ο Καρακατσάνης Απόστολος του Σταματίου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 14. Ο Ουρανίτσας Δημήτριος του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 15. Η Καλογιάννη Μάχη του Νικολάου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
 16. Ο Κυριαζής Κωνσταντίνος του Νικολάου έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
 17. Η Κυριαζή Ελένη του Κωνσταντίνου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
 18. Η Τσίποτα Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
 19. Η Βουγιουκλή Ελένη του Ηλία έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 20. Η Αναγνώστου Ευαγγελία – Μαρία του Νικολάου έλαβε δεκαέξι (16) σταυρούς προτίμησης
 21. Ο Παπαβασιλείου Παναγιώτης του Δημητρίου έλαβε ένδεκα (11) σταυρούς προτίμησης
 22. Ο Πανέρης Δημήτριος του Ιωάννου έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ»  “.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.Ο Τσουκανάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.

 1. Ο Αθανασίου Νικόλαος του Αθανασίου έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
 2. Ο Καλογιάννης Θεόδωρος του Δημητρίου έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
 3. Ο  Τσουκανάς Παναγιώτης του Μιχαήλ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
 4. Ο  Μπέλλος Γεώργιος του Αχιλλέα έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. Ο  Φλωρούς Δημήτριος του Παναγιώτη έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
 2. Η Βλάικου Σμαραγδή του Ιωάννη έλαβε εξήντα τέσσερις ( 64) σταυρούς προτίμησης
 3. Η Μαλαματένιου Αγγελική του Γεωργίου έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
 4. Η Αναγνώστου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
 5. Ο  Παπαχρήστου Αθανάσιος του Χρήστου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
 6. Ο Καλογιάννης Απόστολος του Ιωάννη έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 7. Ο Καλογιάννης Νικόλαος του Ευαγγέλου έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
 8. Ο Καλογιάννης Ιωάννης του Δημητρίου έλαβε σαράντα έναν (41) σταυρούς προτίμησης
 9. Η Αναγνώστου Κική του Νικολάου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
 10. Ο Φρατζέσκος Ιωάννης του Νικολάου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
 11. Ο  Ρουθ Γκάι Στέφεν του Κάρτις Ντάντλεϋ (Routh Guy Stephen) έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
 12. Η Φωτοπούλου Δήμητρα του Εμμανουήλ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
 13. Η Δροσάκη Νομική του Γεωργίου έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 14. Η Σταματίου Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 15. Ο  Κέλλερ Μπέντε του Γιόρκεν (Keller Bente Jorgen) έλαβε δεκατρείς (13) σταυρούς προτίμησης
 16. Η Σπύρου Χαρίκλεια του Γεωργίου έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
 17. Η Μπράουν Τζούλια Λέσλεϋ του Λέσλι Γουίλιαμ (Browne Julia Lesley) έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

                        ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το γενικό αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Αλοννήσου  της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της δημοτικής περιόδου από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» και επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ».  

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Αλοννήσου τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» Πέτρο Βαφίνη του Θεοδώρου.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Αλοννήσου τους εξής:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (123 ψήφοι), 2. ΣΚΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (118 ψήφοι), 3. ΦΛΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (108 ψήφοι), 4. ΑΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (97 ψήφοι), 5. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (81 ψήφοι, 6. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (76 ψήφοι), 7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (69 ψήφοι)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (63 ψήφοι), 2. ΒΛΑΪΚΟΥ ΜΑΧΗ του ΗΛΙΑ (53 ψήφοι), 3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (49 ψήφοι), 4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (47 ψήφοι), 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (46 ψήφοι), 6. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (45 ψήφοι), 7. ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (37 ψήφοι), 8. ΒΑΛΣΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (32 ψήφοι), 9. ΔΗΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (28 ψήφοι), 10. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (27 ψήφοι), 11. ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ (22 ψήφοι), 12. ΒΛΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (19 ψήφοι), 13. ΑΓΑΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (11 ψήφοι), 14. ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ (6 ψήφοι).

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ”.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1. Αναγνώστου Παναγιώτης του Γεωργίου (376 ψήφοι), 2. Χλίβας Κωνσταντίνος του Νικηφόρου (95 ψήφοι), 3. Αθανασίου Γεώργιος του Χρήστου (82 ψήφοι), 4. Θεοδώρου Χαρίκλεια του Νικολάου (73 ψήφοι), 5. Κοντοστάθη – Δροσάκη Σπυριδούλα του Χρήστου  (69 ψήφοι).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1. Αγάλλου Μοσχάνθη του Νικολάου (63 ψήφοι), 2. Στέλλας Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος (54 ψήφοι), 3. Μαλαματένιας Βάϊος του Θεοδώρου (50 ψήφοι), 4. Μαλαματένιος Γεώργιος του Νικολάου (50 ψήφοι), 5. Καλογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (45 ψήφοι), 6. Καρούτσος Ευάγγελος του Αθανασίου (44 ψήφοι), 7. Σμυρναίος Φίλιππος του Χαραλάμπους (40 ψήφοι), 8. Μαλαματένιου  Ιωάννα του Γεωργίου (40 ψήφοι), 9. Αθανασίου Γεώργιος του Ιωάννη (40 ψήφοι), 10. Ουρανίτσας Ιωάννης του Δημητρίου (39 ψήφοι), 11. Μαλαματένιας Άγγελος του Σπυρίδωνος     (39 ψήφοι), 12. Ουρανίτσα Φρειδερίκη του Δημητρίου (38 ψήφοι), 13. Ουρανίτσας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (34 ψήφοι), 14. Καρακατσάνης Απόστολος του Σταματίου (34 ψήφοι), 15. Καλογιάννη Μάχη του Νικολάου (24 ψήφοι), 16. Κυριαζής Κωνσταντίνος του Νικολάου (22 ψήφοι), 17. Τσίποτα Μαρία του Κωνσταντίνου (19 ψήφοι), 18. Κυριαζή Ελένη του Κωνσταντίνου (19 ψήφοι), 19. Βουγιουκλή Ελένη του Ηλία (18 ψήφοι), 20. Αναγνώστου Ευαγγελία – Μαρία του Νικολάου (16 ψήφοι), 21. Παπαβασιλείου Παναγιώτης του Δημητρίου (11 ψήφοι), 22. Πανέρης Δημήτριος του Ιωάννου (6 ψήφοι).

Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ»  “.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1. Τσουκανάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (357 ψήφοι), 2. Αθανασίου Νικόλαος του Αθανασίου (133 ψήφοι), 3. Καλογιάννης Θεόδωρος του Δημητρίου (95 ψήφοι), 4.  Τσουκανάς Παναγιώτης του Μιχαήλ (79 ψήφοι), 5.  Μπέλλος Γεώργιος του Αχιλλέα (76 ψήφοι)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1.  Φλωρούς Δημήτριος του Παναγιώτη (66 ψήφοι), 2. Βλάικου Σμαραγδή του Ιωάννη (64 ψήφοι), 3. Μαλαματένιου Αγγελική του Γεωργίου (62 ψήφοι), 4. Αναγνώστου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (57 ψήφοι), 5. Παπαχρήστου Αθανάσιος του Χρήστου (46 ψήφοι), 6. Καλογιάννης Απόστολος του Ιωάννη       (44 ψήφοι), 7. Καλογιάννης Νικόλαος του Ευαγγέλου (42 ψήφοι), 8. Καλογιάννης Ιωάννης του Δημητρίου (41 ψήφοι), 9. Αναγνώστου Κική του Νικολάου (40 ψήφοι),  10. Φρατζέσκος Ιωάννης του Νικολάου (40 ψήφοι), 11.  Ρουθ Γκάι Στέφεν του Κάρτις Ντάντλεϋ (Routh Guy Stephen) (27 ψήφοι), 12. Φωτοπούλου Δήμητρα του Εμμανουήλ (22 ψήφοι), 13. Σταματίου Μαρία του Κωνσταντίνου (18 ψήφοι), 14. Δροσάκη Νομική του Γεωργίου (18 ψήφοι), 15.  Κέλλερ Μπέντε του Γιόρκεν (Keller Bente Jorgen) (13 ψήφοι), 16. Σπύρου Χαρίκλεια του Γεωργίου (10 ψήφοι), 17. Μπράουν Τζούλια Λέσλεϋ του Λέσλι Γουίλιαμ (Browne Julia Lesley) (9 ψήφοι).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ΒΟΛΟΥ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στο Βόλο στις 26 Ιουνίου 2019.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Βόλο στις 26 Ιουνίου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑ