ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Κοινότητα Συνδυασμός ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΡΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 1.295 Χίλια Διακόσια Ενενήντα Πέντε
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 739 Επτακόσια Τριάντα Εννέα
ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 494 Τετρακόσια Ενενήντα Τέσσερα
Μαζί για το Βόλο 266 Διακόσια Εξήντα Έξι
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 104 Εκατόν Τέσσερα
ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΔΡ.Α.Κ.Ε.Ι.Α. ΔΡΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 358 Τριακόσια Πενήντα Οκτώ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 92 Ενενήντα Δύο
ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 829 Οκτακόσια Είκοσι Εννέα
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 334 Τριακόσια Τριάντα Τέσσερα
ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ 126 Εκατόν Είκοσι Έξι
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 67 Εξήντα Επτά
ΣΕΣΚΛΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 457 Τετρακόσια Πενήντα Επτά
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΕΣΚΛΟΥ 404 Τετρακόσια Τέσσερα
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 174 Εκατόν Εβδομήντα Τέσσερα
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 207 Διακόσια Επτά
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 138 Εκατόν Τριάντα Οκτώ
ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ 260 Διακόσια Εξήντα
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 60 Εξήντα
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 438 Τετρακόσια Τριάντα Οκτώ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 403 Τετρακόσια Τρία
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 514 Πεντακόσια Δεκατέσσερα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 220 Διακόσια Είκοσι
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 176 Εκατόν Εβδομήντα Έξι
ΒΟΛΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 13.975 Δεκατρείς Χιλιάδες Εννιακόσια Εβδομήντα Πέντε
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 6.007 Έξι Χιλιάδες Επτά
Μαζί για το Βόλο 5.365 Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Εξήντα Πέντε
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 3.356 Τρεις Χιλιάδες Τριακόσια Πενήντα Έξι
ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3.125 Τρεις Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Πέντε
ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 231 Διακόσια Τριάντα Ένα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 116 Εκατόν Δεκαέξι
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 34 Τριάντα Τέσσερα
ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΩΛΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 233 Διακόσια Τριάντα Τρία
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 191 Εκατόν Ενενήντα Ένα
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 153 Εκατόν Πενήντα Τρία
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 73 Εβδομήντα Τρία
ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 187 Εκατόν Ογδόντα Επτά
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 118 Εκατόν Δεκαοκτώ
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 105 Εκατόν Πέντε
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 233 Διακόσια Τριάντα Τρία
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 189 Εκατόν Ογδόντα Εννέα
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 1.493 Χίλια Τετρακόσια Ενενήντα Τρία
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 904 Εννιακόσια Τέσσερα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 291 Διακόσια Ενενήντα Ένα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 132 Εκατόν Τριάντα Δύο
ΑΪΔΙΝΙΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 205 Διακόσια Πέντε
ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 215 Διακόσια Δεκαπέντε
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 142 Εκατόν Σαράντα Δύο
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 5.773 Πέντε Χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Τρία
Μαζί για το Βόλο 2.795 Δύο Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα Πέντε
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 2.176 Δύο Χιλιάδες Εκατόν Εβδομήντα Έξι
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 1.573 Χίλια Πεντακόσια Εβδομήντα Τρία
ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 969 Εννιακόσια Εξήντα Εννέα
ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 402 Τετρακόσια Δύο
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 253 Διακόσια Πενήντα Τρία
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου 64 Εξήντα Τέσσερα
ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 272 Διακόσια Εβδομήντα Δύο
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 332 Τριακόσια Τριάντα Δύο
ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 198 Εκατόν Ενενήντα Οκτώ
ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 79 Εβδομήντα Εννέα
  κάτω των 300 κατοίκων    
ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ ΜΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 82 Ογδόντα Δύο
ΡΑΜΠΟΣ ΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 51 Πενήντα Ένα
ΓΛΑΦΥΡΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 124 Εκατόν Είκοσι Τέσσερα
ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (ΠΑΡΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 74 Εβδομήντα Τέσσερα