1512/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ...

...

κατάργηση μεταβατικών εδρών...

...

νόμος 4210 αλλαγές στις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων...

αδειες δημοσιων...

Εργασιακή εφεδρεία – Δικαστικοί υπάλληλοι – Αυτοδίκαιη απόλυση – Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – Κατάργηση οργανικών θέσεων -....

ΣτΕ.Ολ 1540/2013   Εργασιακή εφεδρεία – Δικαστικοί υπάλληλοι – Αυτοδίκαιη απόλυση – Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – Κατάργηση οργανικών θέσεων -.   Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. γ’ του Ν 4024/2011 που προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας τους και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013 (Αντίθετες μειοψηφίες).     Αριθμός 1540/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ     Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Απριλίου2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του αρχαιοτέρου του Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χ.Ράμμος, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Βηλαράς, Μ. – Ε.Κωνσταντινίδου, Π. Ευστρατίου, Μ. Γκορτζολίδου, Γ. Τσιμέκας, Π. Καρλή, Α.Ντέμσιας, Σ. Χρυσικοπούλου, Η.Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β.Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ.Φιλοπούλου, Θ.Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Μ. Πικραμένος,Β. Αναγνωστοπούλου – Σαρρή, Σύμβουλοι, Β. Κίντζιου, Ι. Σύμπλης, Χ. Μπολόφη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Β. Αραβαντινός και Α. Καλογεροπούλου καθώς και ο Πάρεδρος Ι. Σύμπλης μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.   Για να δικάσει την από 8 Δεκεμβρίου 2011 αίτηση:   της …, κατοίκου Αθηνών (…), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Δ. Χριστόπουλο (Α.Μ. 8860), που τον διόρισε στο ακροατήριο,   κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος παρέστη με τη Β. Πανταζή, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.   Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 108858/25.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου κατόπιν της από 19 Δεκεμβρίου 2011...

Ν.4024/2011

...

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι δικαστικοί υπάλληλοι. Δικαστικοί υπάλληλοι είναι: οι υπάλληλοι της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 2 Ιθαγένεια Μόνο Έλληνες πολίτες διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους. Όποιος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορεί να διοριστεί δικαστικός υπάλληλος πριν συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την κτήση της ιθαγένειας. Άρθρο 3 Όριο ηλικίας Δικαστικός υπάλληλος μπορεί να διοριστεί όποιος έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ό) έτος και δεν έχει υπερβεί το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας του, όταν πρόκειται για κατάληψη θέσεων με τυπικό προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος, όταν πρόκειται για κατάληψη θέσεων με τυπικό προσόν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικές εξαιρέσεις διορισμού δικαστικών υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση των παραπάνω ορίων ηλικίας, μπορεί να θεσπίζονται, μόνο εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά γνώμη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.) ή και του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση. Για τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια...